Akash Shah

Photo portrait of Akash Shah.

Director, Academic Systems Development
Carmichael Ctr. 201J

Phone: (812) 855-5056
aknshah@indiana.edu